Disclaimer

 
Hoewel bij het samenstellen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of na verloop van tijd verouderd is. Consiliaris is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van deze website of activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.
 
Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Consiliaris of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Consiliaris.
 
Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Consiliaris geen controle heeft. Consiliaris draagt derhalve geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.
 
2011, Consiliaris